צָפוֹן

מעיד על כך שאנחנו מוחצנים ואנו שואפים לחיים רוחניים מוגבהים.