X (אות X)

ראיית X בחלום מסמלת את חלוקת השליליות מהפוזיטיביזם. זהו אופיו החזק והיעיל של החלום לבחינת העימות עם האגו, זהותו האישית של החולם ורגשותיו ומחשבותיו של החולם עצמו. חלימה על X יכולה להיות גם הייצוג הבידודי של בעיות שלא ניתן להקדים. המשמעות היא שבחיי החולם עלולה להופיע בעיה. האות X יכולה להיות גם סמל שטוב ורע כבר לא יכולים לחפוף בשום דרך בחייו של החולם. משמעות הסמליות התרבותית של X מבוססת על הסמל של מגן דוד שהופרד, כלומר המשולשים הפונים כלפי מעלה ומטה אינם אטומים יותר זה לזה. זה גם מראה כי החולם עשוי להתמודד עם בעיות ביצירת משהו, מכיוון שההיבטים החיוביים והשליליים עומדים זה מול זה. כשאתה חולם על האות X, זה יכול להיות סימן עבורך להיות אמיץ יותר ולהשקיע יותר מאמץ בפחד מול פחד, להתנגד לדרישות לדברים שאתה לא חושב שאתה יכול אי פעם להכבד ולכבוד אף אחד, גם אם אתה לא אוהב את זה שלו או שלה. לחילופין, X יכול לסמל הישג. אולי יש משהו שאתה אמור לעשות אם אתה רוצה להיות מסוגל להשיג משהו.