פַּסיוֹן

לקיים אינטראקציה או לפגוש או לראות פסיון, כשאתה חולם, יש משמעות של טיפול במישהו ותזונה רגשית ופיזית. פסיון בחלום מתבלט גם כסמל של אימהות.