פַּרעֹה

לחלום ולראות שאתה פרעה, מעיד שאתה מכיר בסמכות שבתוכך. זה יכול להיות גם הקשר שלך לרוחניות שלך ולאלוהי.